<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  รวมรูปบรรยากาศการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>
 

นายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ
ผอ. ศบพ. กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 28609969
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

- แจ้งข่าว... เรื่อง การเลื่อน โอน ย้าย ให้ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ฯลฯ

.....
 
1. คำสั่ง กรอ. ที่ 188/2559 ลว. 17 มิ.ย 59 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ นายศรนรินทร์ ยศรุ่งเรือง วิศวกรปฏิบัติการ สรข.3
2. คำสั่ง กรอ. ที่ 186/2559 ลว. 17 มิ.ย 59 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป คือ นางสาวสุธิดา ภูกองชนะ วิศวกรปฏิบัติการ สรข.3
3. คำสั่ง กรอ. ที่ 183/2559 ลว. 15 มิ.ย 59 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ นางขนิษฐา คำนึงผล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สรข.2
4. คำสั่ง กรอ. ที่ 181/2559 ลว. 31 พ.ค 59 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นายยุทธพงษ์ แก้วปัน วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ สปภ.
2. นายอรรถ อาคาสุวรรณ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ สปภ.

5. คำสั่ง กรอ. ที่ 179/2559 ลว. 13 มิ.ย 59 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป คือ นายอาณัติ ปัญญารัมย์ วิศวกรปฏิบัติการ สรข.4
6. คำสั่ง กรอ. ที่ 178/2559 ลว. 3 มิ.ย. 59 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ได้แก่
1. นายวาทิน ไชยขันธ์ วิศวกรปฏิบัติการ สนส.
2. นางสาวสลักจิต วุฒานุสร สสส.

7. คำสั่ง กรอ. ที่ 178/2559 ลว. 3 มิ.ย. 59 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ได้แก่
1. นายวาทิน ไชยขันธ์ วิศวกรปฏิบัติการ สนส.
2. นางสาวสลักจิต วุฒานุสร สสส.

8. คำสั่ง กรอ. ที่ 177/2559 ลว. 3 มิ.ย. 59 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ คือ นายบุญสม จิตโสภณปัญญา วิศวกรปฏิบัติการ สนส.
9. คำสั่ง กรอ. ที่ 172/2559 ลว. 1 มิ.ย. 59 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นางกรรณิการ์ การากล้า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กค.
2. นางสาวเมธิญา ศิริกำเนิด นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กค.

10. คำสั่ง กรอ. ที่ 171/2559 ลว. 31 พ.ค 59 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นางนฤมล ภาคมฤต นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศสร.
2. นางสาวพัชรี แย้มประยูร นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สวอ.
3. นางสาวชญานี บาตรโพธิ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศสร.

11. คำสั่ง กรอ. ที่ 170/2559 ลว. 31 พ.ค 59 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คือ นางปารมี เจ็นชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สรข.4
12. คำสั่ง กรอ. ที่ 169/2559 ลว. 31 พ.ค 59 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นางปารมี เจ็นชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สรข.4 ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สสส.
13. คำสั่ง กรอ. ที่ 153/2559 ลว. 17 พ.ค 59 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ คือ นายเสน่ห์ สาครน้อย วิศวกรชำนาญการพิเศษ สรข.1
14. คำสั่ง กรอ. ที่ 150/2559 ลว. 17 พ.ค 59 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คือ นายสุทธิภูมิ สุคนธวารี วิศวกรปฎิบัติการ สรข.3 ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สสส.
15. คำสั่ง กรอ. ที่ 149/2559 ลว. 17 พ.ค 59 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นายสุทธิภูมิ สุคนธวารี วิศวกรปฎิบัติการ สรข.3
2. นายนภสิทธิ์ วิลัยกรวด วิศวกรปฎิบัติการ สรข.4

16. คำสั่ง กรอ. ที่ 148/2559 ลว. 16 พ.ค 59 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ คือ นางสาวชนัญชิดา สายชุมดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สวอ.
17. คำสั่ง กรอ. ที่ 147/2559 ลว. 16 พ.ค 59 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คือ นางจุรีพร ถ้ำประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สรข.4
18. คำสั่ง กรอ. ที่ 145/2559 ลว. 13 พ.ค 59 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ นางสาวมัทนา ภูจอมแก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สนส.
19. คำสั่ง กรอ. ที่ 142/2559 ลว. 11 พ.ค 59 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน คือ น.ส.รัตนา สุวรรณรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรง ผอ.ศบพ. และมอบหมายให้ทำหน้าที่ ผก.กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ศบพ.
20. คำสั่ง กรอ. ที่ 141/2559 ลว. 11 พ.ค 59 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คือ น.ส.รัตนา สุวรรณรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สล.
21. คำสั่ง กรอ. ที่ 140/2559 ลว. 10 พ.ค 59 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คือ นายชาติชาย สาโรจน์ วิศวกรชำนาญการ สรข.2 ปฏิบัติหน้าที่ที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม สสส.
22. คำสั่ง กรอ. ที่ 139/2559 ลว. 10 พ.ค 59 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ คือ นายชาติชาย สาโรจน์ วิศวกรชำนาญการ สรข.2
23. คำสั่ง กรอ. ที่ 127/2559 ลว. 28 เม.ย 59 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป คือ นางสาววรมน มูลลคร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สกม.
24. คำสั่ง กรอ. ที่ 126/2559 ลว. 28 เม.ย 59 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป คือ นางสาวจุฑามาส สานต๊ะ วิศวกรปฏิบัติการ สรข.5
25. คำสั่ง กรอ. ที่ 116/2559 ลว. 20 เม.ย 59 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป คือ นายพงษ์มนัส ศรีวิทยานันต์ วิศวกรปฏิบัติการ สรข.1
26. คำสั่ง กรอ. ที่ 113/2559 ลว. 11 เม.ย 59 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คือ นางสาวกาญจนาวดี อำไพศรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สนส. ปฏิบัติหน้าที่ สสย.
27. คำสั่ง กรอ. ที่ 112/2559 ลว. 11 เม.ย 59 เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ คือ นางสาวกาญจนาวดี อำไพศรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สนส.
28. คำสั่ง กรอ. ที่ 107/2559 ลว. 7 เม.ย 59 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ คือ นางสาวปภัคค์พร เขียวชะอุ่มรัส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สนส.
29. คำสั่ง กรอ. ที่ 104/2559 ลว. 5 เม.ย 59 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ คือ นางสายพร ศิริบูรณะกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สรข.4
30. คำสั่ง กรอ. ที่ 101/2559 ลว. 31 มี.ค. 59 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คือ น.ส.อังศุมาลิน ฉัตรสุวรรณวารี วิศวกรชำนาญการพิเศษ สกอ.
Website ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะระบบราชการของกรมจัดโครงสร้างส่วนราชการวางระบบงาน
 • วางแผนกำลังคน กำหนดและปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และขออนุมัติ เงินประจำตำแหน่ง การสรรหาและเลือกสรรการบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง การจัดทำและควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือน การรับรองเงินเดือนและค่าจ้างประจำเหลือจ่าย
 • จัดทำทะเบียนประวัติ ข้อมูลบุคคล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การพัฒนาบุคคล
 • การวางแผนและจัดทำหลักสูตร การฝึกอบรม สัมมนาบุคลากรภายในกรมและบุคคลภายนอกในด้านเทคนิคและวิชาการเฉพาะด้าน โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม
 • จัดทำโครงการและดำเนินการจัด ฝึกอบรม สัมมนาให้เป็นไปตามแผนและโครงการที่กำหนด
 • การส่งเสริมและดำเนินการทางวินัย ส่งเสริมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ ประกันสังคม
 • การดำเนินการเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ และการจัดทำแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการสามัญ ประจำกรม (อ.ก.พ. กรม)

   แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย และ 5 กลุ่ม ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รับ-ส่งหนังสือ ร่างหนังสือโต้ตอบที่ ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ
 • จัดเก็บค้นหาเอกสารและติดตามเรื่องให้ทันกำหนดเวลา งานพิมพ์ และบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • งานถ่ายเอกสาร งานการประชุมศูนย์
 • การจัดทำแผนงานงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ
 • ติดตามประสานงานกับหน่วยงานอื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนการฝึกอบรม สัมมนาเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณประจำปี
 • จัดทำแผนพัฒนาการพัฒนาข้าราชการ แผนการพัฒนารายบุคคล
 • กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนาให้แก่บุคลากรให้มีความรู้ทางด้านเทคนิคและวิชาการเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย และทะเบียนเครื่องจักร อันเป็นพันธกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/สัมมนาประจำปี
 • แผนการพัฒนาข้าราชการและแผนการพัฒนารายบุคคล
 • ผลิตสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา เช่น จัดทำเอกสาร คู่มือ โปสเตอร์
 • จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา
 • สรุปผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม การประเมินสมรรถนะข้าราชการเพื่อการพัฒนา
 • การเสนอรายชื่อบุคลากรเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอรับทุนการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
 • การดำเนินการสอบคัดเลือกและการบรรจุ
 • การดำเนินการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง โอน ย้าย การลาออก การขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
 • การปรับระดับขั้น การดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง
 • การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) สำหรับตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ โดยการกำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินการ ระบบข้อมูลเกี่ยวกับงานประเมินบุคคล ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการการประเมินบุคคลคณะต่างๆ ของส่วนราชการ รวมทั้งแผนงานผู้รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการประเมินบุคคล
 • การสั่งจ้าง การเลิกจ้างลูกจ้าง การรายงานผลการทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง
 • การเลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น
 • การดำเนินการเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มเงินเดือนค่าจ้าง และทะเบียนประวัติ
       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูลบุคคลด้านต่างๆ และจัดทำระบบสารสนเทศอัตรากำลังด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • การให้บริการข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารกำลังคน
 • การจัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม เก็บรักษาทะเบียนประวัติของข้าราชการและลูกจ้าง
 • การให้บริการด้านข้อมูลจากทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7
 • การตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารงานบุคคล
 • การรับรองสถานภาพของข้าราชการ และลูกจ้าง
 • การลาตามระเบียบการลาของข้าราชการและลูกจ้าง (ยกเว้นการลาศึกษาและฝึกอบรม ดูงาน)
 • การเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้าง
 • การขอบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และการขอบำเหน็จลูกจ้าง
 • การดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • การพิจารณาความดีความชอบ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนประจำปี
 • การขอความดีความชอบแก่ข้าราชการ และลูกจ้างที่ถึงแก่กรรม เนื่องจากปฏิบัติราชการในหน้าที่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องข้าราชการและลูกจ้างถึงแก่กรรม
 • พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น
 • ดำเนินการเรื่องเวรเข้าเฝ้ารับเสด็จและเข้าร่วมในพระราชพิธีต่างๆ
 • จัดเก็บและตรวจค้นหนังสือราชกิจจานุเบกขา
 • การจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง
 • การจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลประวัติเพื่อใช้จัดทำค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง
 • ดำเนินการตรวจสอบวันลา เงินเดือน งบเดือนของพนักงานในสังกัด
 • การดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งรับเงินรางวัลประจำปี และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ
 • การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
 • จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
 • จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ตามกฎหมายว่าด้วยการใช้สารระเหย พ.ศ.2546
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5. กลุ่มอัตรากำลัง
       มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำโครงสร้างส่วนราชการ ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบระบบงานและกำหนดตำแหน่ง
 • วางแผนอัตรากำลังและกำลังคน
 • การปฏิบัติตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐ
 • การปรับปรุงโครงสร้าง การปรับปรุงระบบงาน
 • การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
 • การเกลี่ยอัตรากำลัง รวมทั้งการควบคุมและการตรวจสอบการใช้ตำแหน่ง
 • การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • การพิจารณาดำเนินการกำหนดจนถึงการขออนุมัติคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง บริหารระดับกลางประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 • การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลังที่เปลี่ยนแปลงไป
 • จัดทำรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่ง
 • การบรรยายลักษณะงาน การจัดทำ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง คู่มือการปฏิบัติงาน
 • การกำหนดลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบงบประมาณ(งบบุคลากร)และกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
 • การจัดทำแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการรายงานผลเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลประจำปี
 • การรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลประจำปี
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6. กลุ่มวินัยและระเบียบ
       มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำการจัดทำข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ นโยบาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • การดำเนินการเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ดำเนินการเรื่องทางวินัย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์
 • ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • การส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการและลูกจ้างมีวินัยและป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย การสอบสวน เพื่อหาตัวผู้รับผิดในทางแพ่ง
 • การเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
 • การรณรงค์ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด
 • การเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลพร้อมทั้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง
 • การเสริมสร้างคุณภาพขีวิต เพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยความผาสุก
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำใบลา หนังสือสัญญา อนุญาต หนังสือสัญญาค้ำประกัน
 • การขออนุมัติ อนุญาตเพื่อเดินทางไปราชการ ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยของข้าราชการในสังกัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการใช้ทุน
 • การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน การดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ.กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย