<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  รวมรูปบรรยากาศการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>
 

นายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ
ผอ. ศบพ. กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 2861559
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

- แจ้งข่าว... เรื่อง การเลื่อน โอน ย้าย ให้ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ฯลฯ

.....
 
1. คำสั่ง กรอ. ที่ 224/2559 ลว. 21 ก.ค 59 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ 2 ราย ได้แก่
1. น.ส.อรณัส เกษมสิริบุญวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กค.
2. นายกิติศักดิ์ สุตตันติปิฎก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สล.

2. คำสั่ง กรอ. ที่ 220/2559 ลว. 14 ก.ค 59 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือน คือ นายชาติชาย สาโรจน์ วิศวกรชำนาญการ สสส.
3. คำสั่ง กรอ. ที่ 218/2559 ลว. 14 ก.ค. 59 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. น.ส.อรุณวรรณ แก้วกันหา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สสย.
2. น.ส.รัชกร จันทร์ไข่ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สนส.

4. คำสั่ง กรอ. ที่ 212/2559 ลว. 12 ก.ค 59 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คือ นางสาวรัตติกาล ธรรมปัญญา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สวส.
5. คำสั่ง กรอ. ที่ 213/2559 ลว. 12 ก.ค 59 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คือ นางสาวรัตติกาล ธรรมปัญญา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สนส. ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานส่วนกลาง สวส.
6. คำสั่ง กรอ. ที่ 214/2559 ลว. 12 ก.ค 59 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ คือ นางสาวชญานี บาตรโพธิ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศสร.
7. คำสั่ง กรอ. ที่ 210/2559 ลว. 11 ก.ค 59 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ ว่าที่ ร.ท.สนธยา ราชทะคันที วิศวกรปฏิบัติการ สรข.2
8. คำสั่ง กรอ. ที่ 206/2559 ลว. 8 ก.ค 59 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป คือ นางลดาวัลย์ พวงสมบัติ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวส.
9. คำสั่ง กรอ. ที่ 201/2559 ลว. 7 ก.ค 59 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 14 ราย ได้แก่
1. นายพงศธร บูรณโสภณ วิศวกรปฏิบัติการ สรข.1
2. น.ส.พิชามญชุ์ สมบัติทวี วิศวกรปฏิบัติการ สกอ.
3. นายอดิศักดิ์ ชายทวีป วิศวกรปฏิบัติการ สนส.
4. น.ส.สุจิตรา สุวรรณ วิศวกรปฏิบัติการ สรข.2
5. น.ส.พัชริดา จันทรมณี วิศวกรปฏิบัติการ สนส.
6. น.ส.รุ่งนภา เจริญสุข วิศวกรปฏิบัติการ สวอ.
7. น.ส.กรวิพัชญ์ ประพันธ์ศรี วิศวกรปฏิบัติการ สรข.4
8. นายปิยณัฐ สวัสดิ์เอื้อ วิศวกรปฏิบัติการ สรข.2
9. นายปฐมพงษ์ เอี่ยมเอก วิศวกรปฏิบัติการ สรข.2
10. น.ส.ศิราลักษณ์ สหัสยุคนธ์ วิศวกรปฏิบัติการ สรข.1
11. น.ส.ภัทราภรณ์ กินลา วิศวกรปฏิบัติการ สรข.2
12. นายกฤษกร นินทะ วิศวกรปฏิบัติการ สกอ.
13. นายณัฐพล อมฤตเกรียงไกร วิศวกรปฏิบัติการ สกอ.
14. น.ส.อัญญาณี อ้นวงษ์ วิศวกรปฏิบัติการ สรข.4

10. คำสั่ง กรอ. ที่ 200/2559 ลว. 4 ก.ค. 59 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป จำนวน 7 ราย ได้แก่
1. นางสาวจริยา ลุนพิลา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สกอ.
2. นางสาวกัญญาพัชร รัตนพร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สรข.1
3. นางศิริรัตน์ พุ่มริ้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สรข.5
4. นางสาวนาถยา อุทัยจรัสรัศมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศสร.
5. นางสาวมาศวไล นิลโกมล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศบพ.
6. นางสาวประภัสสร ฉายจิตต์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สนส.
7. นางสาวเจนจิรา สันทาลุนัย นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สนส.

11. คำสั่ง กรอ. ที่ 197/2559 ลว. 30 มิ.ย 59 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ นางจำรัส พร้อมจันทึก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนส.
12. คำสั่ง กรอ. ที่ 196/2559 ลว. 28 มิ.ย 59 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ได้แก่
1. นายพรฑศพล ชมภูศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สปภ.
2. นางธนัญณภา สุทธิบาก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนส.
2. นางสาวอังคณา สุกใส นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สนส.

13. คำสั่ง กรอ. ที่ 195/2559 ลว. 28 มิ.ย 59 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ได้แก่
1. นายอดิศร จันทน์มุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศบพ.
2. นางสาวปัทมาพร เพชรรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศบพ.
3. นางสาวปุญชรัสมิ์ ศุภกำเนิด นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศบพ.

14. คำสั่ง กรอ. ที่ 191/2559 ลว. 28 มิ.ย 59 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คือ นายณัฐวุฒิ จันทรังสีวรกุล วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ สปภ.
15. คำสั่ง กรอ. ที่ 188/2559 ลว. 17 มิ.ย 59 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ นายศรนรินทร์ ยศรุ่งเรือง วิศวกรปฏิบัติการ สรข.3
16. คำสั่ง กรอ. ที่ 186/2559 ลว. 17 มิ.ย 59 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป คือ นางสาวสุธิดา ภูกองชนะ วิศวกรปฏิบัติการ สรข.3
17. คำสั่ง กรอ. ที่ 183/2559 ลว. 15 มิ.ย 59 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ นางขนิษฐา คำนึงผล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สรข.2
18. คำสั่ง กรอ. ที่ 181/2559 ลว. 31 พ.ค 59 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นายยุทธพงษ์ แก้วปัน วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ สปภ.
2. นายอรรถ อาคาสุวรรณ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ สปภ.

19. คำสั่ง กรอ. ที่ 179/2559 ลว. 13 มิ.ย 59 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป คือ นายอาณัติ ปัญญารัมย์ วิศวกรปฏิบัติการ สรข.4
20. คำสั่ง กรอ. ที่ 178/2559 ลว. 3 มิ.ย. 59 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ได้แก่
1. นายวาทิน ไชยขันธ์ วิศวกรปฏิบัติการ สนส.
2. นางสาวสลักจิต วุฒานุสร สสส.

21. คำสั่ง กรอ. ที่ 178/2559 ลว. 3 มิ.ย. 59 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ได้แก่
1. นายวาทิน ไชยขันธ์ วิศวกรปฏิบัติการ สนส.
2. นางสาวสลักจิต วุฒานุสร สสส.

22. คำสั่ง กรอ. ที่ 177/2559 ลว. 3 มิ.ย. 59 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ คือ นายบุญสม จิตโสภณปัญญา วิศวกรปฏิบัติการ สนส.
23. คำสั่ง กรอ. ที่ 172/2559 ลว. 1 มิ.ย. 59 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นางกรรณิการ์ การากล้า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กค.
2. นางสาวเมธิญา ศิริกำเนิด นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กค.

24. คำสั่ง กรอ. ที่ 171/2559 ลว. 31 พ.ค 59 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นางนฤมล ภาคมฤต นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศสร.
2. นางสาวพัชรี แย้มประยูร นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สวอ.
3. นางสาวชญานี บาตรโพธิ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศสร.

25. คำสั่ง กรอ. ที่ 170/2559 ลว. 31 พ.ค 59 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คือ นางปารมี เจ็นชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สรข.4
26. คำสั่ง กรอ. ที่ 169/2559 ลว. 31 พ.ค 59 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นางปารมี เจ็นชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สรข.4 ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สสส.
27. คำสั่ง กรอ. ที่ 153/2559 ลว. 17 พ.ค 59 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ คือ นายเสน่ห์ สาครน้อย วิศวกรชำนาญการพิเศษ สรข.1
28. คำสั่ง กรอ. ที่ 150/2559 ลว. 17 พ.ค 59 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คือ นายสุทธิภูมิ สุคนธวารี วิศวกรปฎิบัติการ สรข.3 ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สสส.
29. คำสั่ง กรอ. ที่ 149/2559 ลว. 17 พ.ค 59 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นายสุทธิภูมิ สุคนธวารี วิศวกรปฎิบัติการ สรข.3
2. นายนภสิทธิ์ วิลัยกรวด วิศวกรปฎิบัติการ สรข.4

30. คำสั่ง กรอ. ที่ 148/2559 ลว. 16 พ.ค 59 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ คือ นางสาวชนัญชิดา สายชุมดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สวอ.
Website ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะระบบราชการของกรมจัดโครงสร้างส่วนราชการวางระบบงาน
 • วางแผนกำลังคน กำหนดและปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และขออนุมัติ เงินประจำตำแหน่ง การสรรหาและเลือกสรรการบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง การจัดทำและควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือน การรับรองเงินเดือนและค่าจ้างประจำเหลือจ่าย
 • จัดทำทะเบียนประวัติ ข้อมูลบุคคล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การพัฒนาบุคคล
 • การวางแผนและจัดทำหลักสูตร การฝึกอบรม สัมมนาบุคลากรภายในกรมและบุคคลภายนอกในด้านเทคนิคและวิชาการเฉพาะด้าน โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม
 • จัดทำโครงการและดำเนินการจัด ฝึกอบรม สัมมนาให้เป็นไปตามแผนและโครงการที่กำหนด
 • การส่งเสริมและดำเนินการทางวินัย ส่งเสริมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ ประกันสังคม
 • การดำเนินการเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ และการจัดทำแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการสามัญ ประจำกรม (อ.ก.พ. กรม)

   แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย และ 5 กลุ่ม ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รับ-ส่งหนังสือ ร่างหนังสือโต้ตอบที่ ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ
 • จัดเก็บค้นหาเอกสารและติดตามเรื่องให้ทันกำหนดเวลา งานพิมพ์ และบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • งานถ่ายเอกสาร งานการประชุมศูนย์
 • การจัดทำแผนงานงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ
 • ติดตามประสานงานกับหน่วยงานอื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนการฝึกอบรม สัมมนาเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณประจำปี
 • จัดทำแผนพัฒนาการพัฒนาข้าราชการ แผนการพัฒนารายบุคคล
 • กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนาให้แก่บุคลากรให้มีความรู้ทางด้านเทคนิคและวิชาการเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย และทะเบียนเครื่องจักร อันเป็นพันธกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/สัมมนาประจำปี
 • แผนการพัฒนาข้าราชการและแผนการพัฒนารายบุคคล
 • ผลิตสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา เช่น จัดทำเอกสาร คู่มือ โปสเตอร์
 • จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา
 • สรุปผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม การประเมินสมรรถนะข้าราชการเพื่อการพัฒนา
 • การเสนอรายชื่อบุคลากรเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอรับทุนการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
 • การดำเนินการสอบคัดเลือกและการบรรจุ
 • การดำเนินการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง โอน ย้าย การลาออก การขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
 • การปรับระดับขั้น การดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง
 • การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) สำหรับตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ โดยการกำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินการ ระบบข้อมูลเกี่ยวกับงานประเมินบุคคล ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการการประเมินบุคคลคณะต่างๆ ของส่วนราชการ รวมทั้งแผนงานผู้รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการประเมินบุคคล
 • การสั่งจ้าง การเลิกจ้างลูกจ้าง การรายงานผลการทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง
 • การเลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น
 • การดำเนินการเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มเงินเดือนค่าจ้าง และทะเบียนประวัติ
       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูลบุคคลด้านต่างๆ และจัดทำระบบสารสนเทศอัตรากำลังด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • การให้บริการข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารกำลังคน
 • การจัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม เก็บรักษาทะเบียนประวัติของข้าราชการและลูกจ้าง
 • การให้บริการด้านข้อมูลจากทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7
 • การตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารงานบุคคล
 • การรับรองสถานภาพของข้าราชการ และลูกจ้าง
 • การลาตามระเบียบการลาของข้าราชการและลูกจ้าง (ยกเว้นการลาศึกษาและฝึกอบรม ดูงาน)
 • การเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้าง
 • การขอบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และการขอบำเหน็จลูกจ้าง
 • การดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • การพิจารณาความดีความชอบ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนประจำปี
 • การขอความดีความชอบแก่ข้าราชการ และลูกจ้างที่ถึงแก่กรรม เนื่องจากปฏิบัติราชการในหน้าที่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องข้าราชการและลูกจ้างถึงแก่กรรม
 • พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น
 • ดำเนินการเรื่องเวรเข้าเฝ้ารับเสด็จและเข้าร่วมในพระราชพิธีต่างๆ
 • จัดเก็บและตรวจค้นหนังสือราชกิจจานุเบกขา
 • การจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง
 • การจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลประวัติเพื่อใช้จัดทำค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง
 • ดำเนินการตรวจสอบวันลา เงินเดือน งบเดือนของพนักงานในสังกัด
 • การดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งรับเงินรางวัลประจำปี และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ
 • การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
 • จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
 • จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ตามกฎหมายว่าด้วยการใช้สารระเหย พ.ศ.2546
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5. กลุ่มอัตรากำลัง
       มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำโครงสร้างส่วนราชการ ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบระบบงานและกำหนดตำแหน่ง
 • วางแผนอัตรากำลังและกำลังคน
 • การปฏิบัติตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐ
 • การปรับปรุงโครงสร้าง การปรับปรุงระบบงาน
 • การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
 • การเกลี่ยอัตรากำลัง รวมทั้งการควบคุมและการตรวจสอบการใช้ตำแหน่ง
 • การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • การพิจารณาดำเนินการกำหนดจนถึงการขออนุมัติคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง บริหารระดับกลางประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 • การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลังที่เปลี่ยนแปลงไป
 • จัดทำรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่ง
 • การบรรยายลักษณะงาน การจัดทำ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง คู่มือการปฏิบัติงาน
 • การกำหนดลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบงบประมาณ(งบบุคลากร)และกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
 • การจัดทำแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการรายงานผลเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลประจำปี
 • การรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลประจำปี
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6. กลุ่มวินัยและระเบียบ
       มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำการจัดทำข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ นโยบาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • การดำเนินการเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ดำเนินการเรื่องทางวินัย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์
 • ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • การส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการและลูกจ้างมีวินัยและป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย การสอบสวน เพื่อหาตัวผู้รับผิดในทางแพ่ง
 • การเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
 • การรณรงค์ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด
 • การเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลพร้อมทั้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง
 • การเสริมสร้างคุณภาพขีวิต เพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยความผาสุก
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำใบลา หนังสือสัญญา อนุญาต หนังสือสัญญาค้ำประกัน
 • การขออนุมัติ อนุญาตเพื่อเดินทางไปราชการ ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยของข้าราชการในสังกัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการใช้ทุน
 • การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน การดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ.กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย