<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  รวมรูปบรรยากาศการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>
 

นายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ
ผอ. ศบพ. กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 27393782
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

- แจ้งข่าว... เรื่อง การเลื่อน โอน ย้าย ให้ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ฯลฯ

.....
 
1. คำสั่ง กรอ. ที่ 166/2559 ลว. 25 พ.ค 59 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน จำนวน 5 ราย ได้แก่
1. นางสาลินี ประกายรุ้งทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สวอ.
2. นายชัชวาลย์ จิตติเรืองเกียรติ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สปภ.
3. นายนบพร ม่วงแก้ว นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สปภ.
4. นายวิศิษย์ศักดิ์ กฤษณพันธ์ วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ สปภ.
5. นายธัญญะ บรรเลงจิต วิศวกรชำนาญการพิเศษ สรข.1

2. คำสั่ง กรอ. ที่ 165/2559 ลว. 25 พ.ค 59 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 5 ราย ได้แก่
1. นางสาลินี ประกายรุ้งทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สวอ.
2. นายชัชวาลย์ จิตติเรืองเกียรติ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สปภ.
3. นายนบพร ม่วงแก้ว นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สปภ.
4. นายวิศิษย์ศักดิ์ กฤษณพันธ์ วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ สปภ.
5. นายธัญญะ บรรเลงจิต วิศวกรชำนาญการพิเศษ สรข.1

3. คำสั่ง กรอ. ที่ 153/2559 ลว. 17 พ.ค 59 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ คือ นายเสน่ห์ สาครน้อย วิศวกรชำนาญการพิเศษ สรข.1
4. คำสั่ง กรอ. ที่ 150/2559 ลว. 17 พ.ค 59 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คือ นายสุทธิภูมิ สุคนธวารี วิศวกรปฎิบัติการ สรข.3 ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สสส.
5. คำสั่ง กรอ. ที่ 149/2559 ลว. 17 พ.ค 59 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นายสุทธิภูมิ สุคนธวารี วิศวกรปฎิบัติการ สรข.3
2. นายนภสิทธิ์ วิลัยกรวด วิศวกรปฎิบัติการ สรข.4

6. คำสั่ง กรอ. ที่ 148/2559 ลว. 16 พ.ค 59 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ คือ นางสาวชนัญชิดา สายชุมดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สวอ.
7. คำสั่ง กรอ. ที่ 147/2559 ลว. 16 พ.ค 59 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คือ นางจุรีพร ถ้ำประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สรข.4
8. คำสั่ง กรอ. ที่ 145/2559 ลว. 13 พ.ค 59 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ นางสาวมัทนา ภูจอมแก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สนส.
9. คำสั่ง กรอ. ที่ 142/2559 ลว. 11 พ.ค 59 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน คือ น.ส.รัตนา สุวรรณรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรง ผอ.ศบพ. และมอบหมายให้ทำหน้าที่ ผก.กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ศบพ.
10. คำสั่ง กรอ. ที่ 141/2559 ลว. 11 พ.ค 59 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คือ น.ส.รัตนา สุวรรณรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สล.
11. คำสั่ง กรอ. ที่ 140/2559 ลว. 10 พ.ค 59 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คือ นายชาติชาย สาโรจน์ วิศวกรชำนาญการ สรข.2 ปฏิบัติหน้าที่ที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม สสส.
12. คำสั่ง กรอ. ที่ 139/2559 ลว. 10 พ.ค 59 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ คือ นายชาติชาย สาโรจน์ วิศวกรชำนาญการ สรข.2
13. คำสั่ง กรอ. ที่ 127/2559 ลว. 28 เม.ย 59 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป คือ นางสาววรมน มูลลคร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สกม.
14. คำสั่ง กรอ. ที่ 126/2559 ลว. 28 เม.ย 59 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป คือ นางสาวจุฑามาส สานต๊ะ วิศวกรปฏิบัติการ สรข.5
15. คำสั่ง กรอ. ที่ 116/2559 ลว. 20 เม.ย 59 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป คือ นายพงษ์มนัส ศรีวิทยานันต์ วิศวกรปฏิบัติการ สรข.1
16. คำสั่ง กรอ. ที่ 113/2559 ลว. 11 เม.ย 59 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คือ นางสาวกาญจนาวดี อำไพศรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สนส. ปฏิบัติหน้าที่ สสย.
17. คำสั่ง กรอ. ที่ 112/2559 ลว. 11 เม.ย 59 เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ คือ นางสาวกาญจนาวดี อำไพศรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สนส.
18. คำสั่ง กรอ. ที่ 107/2559 ลว. 7 เม.ย 59 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ คือ นางสาวปภัคค์พร เขียวชะอุ่มรัส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สนส.
19. คำสั่ง กรอ. ที่ 104/2559 ลว. 5 เม.ย 59 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ คือ นางสายพร ศิริบูรณะกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สรข.4
20. คำสั่ง กรอ. ที่ 101/2559 ลว. 31 มี.ค. 59 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คือ น.ส.อังศุมาลิน ฉัตรสุวรรณวารี วิศวกรชำนาญการพิเศษ สกอ.
21. คำสั่ง กรอ. ที่ 100/2559 ลว. 29 มี.ค. 59 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ คือ นายกฤษฎา เกิดโภค วิศวกรชำนาญการพิเศษ สรข.2
22. คำสั่ง กรอ. ที่ 99/2559 ลว. 29 มี.ค. 59 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป คือ น.ส.อัญชลี อินทร์จันทร์
23. คำสั่ง กรอ. ที่ 97/2559 ลว. 29 มี.ค. 59 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน คือ น.ส.ชลาริน นิลพิฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ ผก.นโยบายและแผน สบย.
24. คำสั่ง กรอ. ที่ 96/2559 ลว. 24 มี.ค. 59 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นายนภัทร เตชะสิรภัทร วิศวกรชำนาญการพิเศษ สรข.3
2. นายรุ่งเกียรติ นิพิฏฐกุล วิศวกรชำนาญการพิเศษ สรข.1

25. คำสั่ง กรอ. ที่ 95/2559 ลว. 21 มี.ค. 59 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คือ น.ส.ธัญชนก ฉัตรเวชศิริ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สรข.1 ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนวางแผนและการพัฒนาเครือข่าย สสส.
26. คำสั่ง กรอ. ที่ 94/2559 ลว. 21 มี.ค. 59 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. น.ส.รุ่งทิพย์ ยิบพิกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สรข.1
2. น.ส.ธัญชนก ฉัตรเวชศิริ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สรข.1

27. คำสั่ง กรอ. ที่ 93/2559 ลว. 17 มี.ค. 59 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน
28. คำสั่ง กรอ. ที่ 92/2559 ลว. 17 มี.ค. 59 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ คือ นายวิโรจน์ จิตรวีระนันทรังษี
29. คำสั่ง กรอ. ที่ 76/2559 ลว. 2 มี.ค. 59 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป คือ นายวัชรพงษ์ อัคนิฐานันท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
30. คำสั่ง กรอ. ที่ 71/2559 ลว. 1 มี.ค. 59 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คือ นายเสฏฐ์ เดชสุข นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สสย.
Website ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะระบบราชการของกรมจัดโครงสร้างส่วนราชการวางระบบงาน
 • วางแผนกำลังคน กำหนดและปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และขออนุมัติ เงินประจำตำแหน่ง การสรรหาและเลือกสรรการบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง การจัดทำและควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือน การรับรองเงินเดือนและค่าจ้างประจำเหลือจ่าย
 • จัดทำทะเบียนประวัติ ข้อมูลบุคคล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การพัฒนาบุคคล
 • การวางแผนและจัดทำหลักสูตร การฝึกอบรม สัมมนาบุคลากรภายในกรมและบุคคลภายนอกในด้านเทคนิคและวิชาการเฉพาะด้าน โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม
 • จัดทำโครงการและดำเนินการจัด ฝึกอบรม สัมมนาให้เป็นไปตามแผนและโครงการที่กำหนด
 • การส่งเสริมและดำเนินการทางวินัย ส่งเสริมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ ประกันสังคม
 • การดำเนินการเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ และการจัดทำแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการสามัญ ประจำกรม (อ.ก.พ. กรม)

   แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย และ 5 กลุ่ม ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รับ-ส่งหนังสือ ร่างหนังสือโต้ตอบที่ ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ
 • จัดเก็บค้นหาเอกสารและติดตามเรื่องให้ทันกำหนดเวลา งานพิมพ์ และบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • งานถ่ายเอกสาร งานการประชุมศูนย์
 • การจัดทำแผนงานงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ
 • ติดตามประสานงานกับหน่วยงานอื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนการฝึกอบรม สัมมนาเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณประจำปี
 • จัดทำแผนพัฒนาการพัฒนาข้าราชการ แผนการพัฒนารายบุคคล
 • กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนาให้แก่บุคลากรให้มีความรู้ทางด้านเทคนิคและวิชาการเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย และทะเบียนเครื่องจักร อันเป็นพันธกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/สัมมนาประจำปี
 • แผนการพัฒนาข้าราชการและแผนการพัฒนารายบุคคล
 • ผลิตสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา เช่น จัดทำเอกสาร คู่มือ โปสเตอร์
 • จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา
 • สรุปผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม การประเมินสมรรถนะข้าราชการเพื่อการพัฒนา
 • การเสนอรายชื่อบุคลากรเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอรับทุนการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
 • การดำเนินการสอบคัดเลือกและการบรรจุ
 • การดำเนินการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง โอน ย้าย การลาออก การขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
 • การปรับระดับขั้น การดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง
 • การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) สำหรับตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ โดยการกำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินการ ระบบข้อมูลเกี่ยวกับงานประเมินบุคคล ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการการประเมินบุคคลคณะต่างๆ ของส่วนราชการ รวมทั้งแผนงานผู้รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการประเมินบุคคล
 • การสั่งจ้าง การเลิกจ้างลูกจ้าง การรายงานผลการทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง
 • การเลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น
 • การดำเนินการเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มเงินเดือนค่าจ้าง และทะเบียนประวัติ
       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูลบุคคลด้านต่างๆ และจัดทำระบบสารสนเทศอัตรากำลังด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • การให้บริการข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารกำลังคน
 • การจัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม เก็บรักษาทะเบียนประวัติของข้าราชการและลูกจ้าง
 • การให้บริการด้านข้อมูลจากทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7
 • การตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารงานบุคคล
 • การรับรองสถานภาพของข้าราชการ และลูกจ้าง
 • การลาตามระเบียบการลาของข้าราชการและลูกจ้าง (ยกเว้นการลาศึกษาและฝึกอบรม ดูงาน)
 • การเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้าง
 • การขอบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และการขอบำเหน็จลูกจ้าง
 • การดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • การพิจารณาความดีความชอบ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนประจำปี
 • การขอความดีความชอบแก่ข้าราชการ และลูกจ้างที่ถึงแก่กรรม เนื่องจากปฏิบัติราชการในหน้าที่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องข้าราชการและลูกจ้างถึงแก่กรรม
 • พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น
 • ดำเนินการเรื่องเวรเข้าเฝ้ารับเสด็จและเข้าร่วมในพระราชพิธีต่างๆ
 • จัดเก็บและตรวจค้นหนังสือราชกิจจานุเบกขา
 • การจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง
 • การจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลประวัติเพื่อใช้จัดทำค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง
 • ดำเนินการตรวจสอบวันลา เงินเดือน งบเดือนของพนักงานในสังกัด
 • การดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งรับเงินรางวัลประจำปี และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ
 • การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
 • จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
 • จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ตามกฎหมายว่าด้วยการใช้สารระเหย พ.ศ.2546
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5. กลุ่มอัตรากำลัง
       มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำโครงสร้างส่วนราชการ ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบระบบงานและกำหนดตำแหน่ง
 • วางแผนอัตรากำลังและกำลังคน
 • การปฏิบัติตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐ
 • การปรับปรุงโครงสร้าง การปรับปรุงระบบงาน
 • การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
 • การเกลี่ยอัตรากำลัง รวมทั้งการควบคุมและการตรวจสอบการใช้ตำแหน่ง
 • การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • การพิจารณาดำเนินการกำหนดจนถึงการขออนุมัติคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง บริหารระดับกลางประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 • การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลังที่เปลี่ยนแปลงไป
 • จัดทำรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่ง
 • การบรรยายลักษณะงาน การจัดทำ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง คู่มือการปฏิบัติงาน
 • การกำหนดลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบงบประมาณ(งบบุคลากร)และกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
 • การจัดทำแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการรายงานผลเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลประจำปี
 • การรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลประจำปี
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6. กลุ่มวินัยและระเบียบ
       มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำการจัดทำข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ นโยบาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • การดำเนินการเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ดำเนินการเรื่องทางวินัย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์
 • ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • การส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการและลูกจ้างมีวินัยและป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย การสอบสวน เพื่อหาตัวผู้รับผิดในทางแพ่ง
 • การเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
 • การรณรงค์ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด
 • การเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลพร้อมทั้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง
 • การเสริมสร้างคุณภาพขีวิต เพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยความผาสุก
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำใบลา หนังสือสัญญา อนุญาต หนังสือสัญญาค้ำประกัน
 • การขออนุมัติ อนุญาตเพื่อเดินทางไปราชการ ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยของข้าราชการในสังกัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการใช้ทุน
 • การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน การดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ.กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย