หน้าหลัก
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศ
สนับสนุนโดย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
gtz

กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางน้ำ
กฎหมายอื่น ๆ >>

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ วันที่ลงนามในประกาศ download
พระราชบัญญัติโรงงาน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 วันที่ 2 เมษายน 2535 PDF (74 KB)
กฎกระทรวง
กฏกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 วันที่ 13 สิงหาคม 2539 PDF (74 KB)
กฎกระทรวงฉบับที่ 3 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 วันที่ 24 กันยายน 2535 PDF (60 KB)
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
วันที่ 24 กันยายน 2539 PDF (132 KB)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
การกำหนดและขนาดโรงงาน การกำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การกำหนดคุณสมบัติของผู้ดูแล ผู้ปฎิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผ็ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษพ.ศ.2545 วันที่ 5 เมษายน 2545 PDF (119 KB)
เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 17 กันยายน 2551 PDF (4409 KB)
เรื่องมาตรการควบคุมปริมาณความสกปรกของน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ.2551 วันที่ 25 มิถุนายน 2551 PDF (80 KB)
ฉบับที่ ๓๔๗๐ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค วันที่ 24 มีนาคม 2549 PDF (80 KB)
เรื่องหลักเกณฑ์การสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานกรณีมีการระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงานพ.ศ.2546 วันที่ 2 กรกฎาคม 2535 PDF (80 KB)
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัด น้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 PDF (100 KB)
เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550 วันที่ 17 กันยายน 2550 PDF (4.3 MB)
เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 วันที่ 11 กันยายน 2549 PDF (1.61 MB)
เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 วันที่ 7 มกราคม 2548 PDF (85 KB)
เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม พ.ศ. 2547 วันที่ 2 กรกฎาคม 2547 PDF (80 KB)
เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ให้มีค่าแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540 PDF (104 KB)
เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน วันที่ 14 มิถุนายน 2539 PDF (110 KB)
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง การกำหนดอัตราค่าปรับสำหรับการระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงานที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 PDF (157 KB)
เรื่อง การกำหนดอัตราค่าปรับสำหรับการระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงาน หรือนำขยะอุตสาหกรรมออกไปบำบัดหรือกำจัดโดยไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด พ.ศ.2548 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 PDF (158 KB)
เรื่อง คุณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำ โรงงาน วันที่ 5 เมษายน 2545 PDF (76 KB)
การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน พ.ศ.2547 วันที่ 24 ธันวาคม 2547 PDF (156 KB)
เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 2 กรกฎาคม 2535 PDF (80 KB)