หน้าหลัก
แผนที่มลพิษอุตสาหกรรม
สนับสนุนโดย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
gtz
ที่มา: PIC ได้จัดทำแผนที่มลพิษอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านมลพิษน้ำ มลพิษอากาศ และกากของเสียอุตสาหกรรมในรูปแผนที่ โดยนำเสนอข้อมูลในเชิงปริมาณ ขอบเขต และตำแหน่งของสิ่งที่ผู้ใช้ บริการสนใจศึกษา ซึ่งแผนที่มลพิษอุตสาหกรรมที่จัดทำขึ้นในปี 2550 นี้ เป็นการดำเนินงานระยะแรกที่ทำการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกากของเสียอุตสาหกรรม โดยนำข้อมูลจากคำขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2549 ถึง 30 มีนาคม 2550 ตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548 มาวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้สาธารณะได้เข้าใจและทราบสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย

แสดงผล: ปริมาณรวมกากของเสียทั้งหมด ปริมาณรวมกากของเสียอันตราย ปริมาณรวมกากของเสียไม่อันตราย ปริมาณกากของเสียรวมแต่ละประเภท ปริมาณกากของเสียอันตรายในระดับอำเภอ และปริมาณกากของเสียอันตรายที่มีปริมาณสูง ซึ่งสามารถแสดงผลโดยแผนที่ ต่อไปนี้

1) แผนที่แสดงปริมาณกากของเสียรายจังหวัด (ตันต่อปี) ซึ่งสรุปผลได้ ดังนี้
      คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
     - ปริมาณกากของเสียไม่อันตรายรวมทั่วประเทศ 8,684,653.29 ตันต่อปี
2) แผนที่แสดงปริมาณกากของเสียรายภาค (ตันต่อปี)
     - ปริมาณกากของเสียรวมภาคเหนือ 235,961.3 ตันต่อปี
       คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
     - ปริมาณกากของเสียรวมภาคตะวันออก 5,567,041 ตันต่อปี
       คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
     - ปริมาณกากของเสียรวมภาคกลาง 3,500,081.58 ตันต่อปี
       คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
     - ปริมาณกากของเสียรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 807,513.41 ตันต่อปี
       คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
     - ปริมาณกากของเสียรวมภาคใต้ 124,747.11 ตันต่อปี
       คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
3) แผนที่แสดงปริมาณกากของเสียรวมรายอำเภอ (ตันต่อปี)
       คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
4) แผนที่แสดงปริมาณกากของเสียอันตรายที่มีปริมาณสูงรายอำเภอ (ตันต่อปี)
       คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด


วันเดือนปีที่เผยแพร่: มิถุนายน 2550

หมายเหตุ: ปริมาณกากของเสียในบางจังหวัดมีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลจากผู้ประกอบการในจังหวัดนั้นๆ

วิธีการใช้งาน
คลิกที่ตำแหน่ง ของแผนที่จะมีตารางแสดงรายละเอียดของตำแหน่งที่ได้กดเลือกดู และ ในกรณีต้องการเห็นรายละเอียดของภาพให้ชัดขึ้น ให้กดเลือกที่ zoom in (+) หรือ zoom out (-)*** คลิกรหัสของเสีย ที่ขีดเส้นใต้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสของเสีย ความหมาย ปริมาณรวม (ตัน)ภาค จังหวัด