รายชื่อผู้มาขอแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (ย้อนหลัง 15 วัน)

วันที่

เลขที่จำนอง
เจ้าของเครื่องจักร
ที่ตั้งเครื่องจักร

ธนาคาร

เลขทะเบียน / เลข ร2/1
18/09/2562 0102/62 บริษัท คลังไวร์เมชขอนแก่น จำกัด บริษัท คลังไวร์เมชขอนแก่น จำกัด บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 62-210-306-0001-0002
620602
        บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 62-210-306-0003-0004
620602
        บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 62-210-306-0005-0006
620602
        บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 62-210-306-0007-0008
620602
        บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 62-210-306-0009-0018
620602
        บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 62-210-306-0019-0020
620602
        บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 62-210-306-0021-0022
620602
        บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 62-210-306-0023-0034
620602
18/09/2562 0104/62 บริษัท จอย สปอร์ต จำกัด บริษัท จอย สปอร์ต จำกัด ธนาคารเพื่อการ ส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย 50-326-619-0001-0001
501034
        ธนาคารเพื่อการ ส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย 50-326-619-0002-0003
501034
        ธนาคารเพื่อการ ส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย 50-326-619-0004-0004
501034
17/09/2562 0077/62 บริษัท กรีน อิเลคทริค เคเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จอย สปอร์ต จำกัด บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0001-0001
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0002-0005
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0006-0007
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0008-0009
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0010-0012
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0013-0014
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0015-0018
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0019-0020
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0021-0024
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0025-0032
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0033-0033
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0034-0034
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0035-0036
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0037-0037
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0038-0038
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0039-0039
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0040-0040
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0041-0041
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0042-0042
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0043-0043
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0044-0044
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0045-0045
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0046-0046
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0047-0048
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0049-0049
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0050-0054
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0055-0055
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0056-0057
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0058-0059
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0060-0061
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0062-0065
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0066-0066
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0067-0067
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0068-0068
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0069-0073
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0074-0074
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0075-0075
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0076-0076
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0077-0077
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0078-0078
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0079-0080
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0081-0081
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0082-0082
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0083-0083
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0084-0084
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0085-0085
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0086-0086
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0087-0088
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0089-0089
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0090-0090
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0091-0091
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0092-0092
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0093-0093
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0094-0094
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0095-0095
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0096-0096
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0097-0097
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0098-0098
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0099-0099
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0100-0100
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0101-0106
601506
        บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 60-318-404-0107-0110
601506
11/09/2562 0076/62 นายเกษม วงค์ไพบูลย์ บริษัท จอย สปอร์ต จำกัด บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 61-103-103-0001-0010
610335
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 61-103-103-0011-0026
610335

มีปัญหาในการใช้โปรแกรม กรุณาติดต่อที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 4138 => คุณสิริกัญญา อัปโมกข์