รายชื่อผู้มาขอแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (ย้อนหลัง 15 วัน)

วันที่

เลขที่จำนอง
เจ้าของเครื่องจักร
ที่ตั้งเครื่องจักร

ธนาคาร

เลขทะเบียน / เลข ร2/1
24/02/2563 0034/63 บริษัท ชา 101 จำกัด บริษัท ชา 101 จำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 52-105-111-0001-0002
520838
        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 52-105-111-0003-0010
520838
        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 52-105-111-0011-0015
520838
        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 52-105-111-0016-0035
520838
        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 52-105-111-0036-0047
520838
        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 52-105-111-0048-0055
520838
        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 52-105-111-0056-0056
520838
        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 52-105-111-0057-0058
520838
        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 52-105-111-0059-0061
520838
        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 52-105-111-0062-0064
520838
        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 52-105-111-0065-0066
520838
        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 52-105-111-0067-0068
520838
        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 52-105-111-0069-0069
520838
        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 52-105-111-0070-0070
520838
        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 52-105-111-0071-0072
520838
24/02/2563 0035/63 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองชัยสุรินทร์ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองชัยสุรินทร์ก่อสร้าง บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-207-616-0001-0001
621516
21/02/2563 0020/63 บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (โคราช 2) บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด 62-214-701-0099-0099
630042
18/02/2563 0033/63 บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0089-0089
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0090-0090
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0091-0091
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0092-0092
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0093-0093
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0094-0094
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0095-0095
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0096-0097
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0098-0098
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0099-0099
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0100-0119
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0120-0120
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0121-0121
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0122-0122
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0123-0123
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0124-0124
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0125-0125
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0126-0126
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0127-0127
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0128-0128
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0129-0130
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0131-0131
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0132-0132
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0133-0133
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0134-0134
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0135-0135
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0136-0136
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0137-0137
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0138-0140
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0141-0141
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0142-0142
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0143-0143
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0144-0144
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0145-0145
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0146-0146
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0147-0147
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0148-0148
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0149-0149
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0150-0150
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0151-0151
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0152-0152
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0153-0153
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0154-0154
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0155-0155
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0156-0156
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0157-0157
611048
        นายบุญชัย สุภัควงศ์ 61-402-105-0158-0158
611048
17/02/2563 0019/63 บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาราชบุรี) บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด 62-319-701-0001-0001
621552
12/02/2563 0032/63 นายสิทธิเดช สุวรรณอัตถ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาราชบุรี) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 62-104-116-0008-0008
621548
11/02/2563 0003/63 บริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาราชบุรี) บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0001-0001
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0002-0002
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0003-0003
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0004-0004
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0005-0005
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0006-0006
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0007-0007
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0008-0008
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0009-0013
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0014-0014
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0015-0015
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0016-0016
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0017-0020
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0021-0021
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0022-0022
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0023-0023
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0024-0024
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0025-0025
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0026-0026
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0027-0027
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0028-0028
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0029-0029
620146
        บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 62-115-106-0030-0030
620146

มีปัญหาในการใช้โปรแกรม กรุณาติดต่อที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 4138 => คุณสิริกัญญา อัปโมกข์