บัญชีเงินเดือนลูกจ้าง

การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างส่วนราชการ กลุ่มที่ 1หมวดแรงงาน
บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างส่วนราชการ กลุ่มที่ 1หมวดฝีมือ

บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างส่วนราชการ กลุ่มที่ ี่ 2หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง

ข้อมูลเมื่อวันที่ 11/10/05