Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย แผนงานและโครงการด้านสารสนเทศของกรม การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดสร้างระบบเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก พัฒนาระบบการทำงานภายในให้เข้าสู่การบริหารระบบงานรัฐอิเลคโทรนิค (E-Government) รวมทั้งรักษามาตรฐานข้อมูลและเสถียรภาพ การให้บริการสารสนเทศ รวมทั้งฝึกอบรมและเผยแพร่สารสนเทศอุตสาหกรรม หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
ศูนย์สารสนเทศ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กทม. 10400 โทร. 66-(02)-202-4128-9 โทรสาร 66-(02)-202-4177
Copyright 2012 Diw.go.th.