ผู้ก่อกำเนิดและผู้รับกำจัด
         1. แบบขอเลขประจำตัว ผู้ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย(แบบกำกับการขนส่ง 01)
         2. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
         หรือสำเนาใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.)
         3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
         4. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร(ใบ ภพ.20 )
         5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของกิจการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)


   ผู้ขนส่ง(บริษัทฯห้างหุ้นส่วนจำกัด)
       1. แบบขอเลขประจำตัว ผู้ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย(แบบกำกับการขนส่ง 01)
         2. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
         หรือสำเนาใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.)    
         3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
         4. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร(ใบ ภพ.20 )
         5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของกิจการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
         6. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ
         7. สำเนาสมุดจดทะเบียนรถ
         8. ใบครอบครองของเสียอันตรายเพื่อการขนส่ง (วอ.8)

   ผู้ขนส่ง(บุคคลธรรมดา)
      1. แบบขอเลขประจำตัว ผู้ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย (แบบกำกับการขนส่ง 01)
         2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         3. สำเนาทะเบียนบ้าน
         4. สำเนาสมุดจดทะเบียนรถ
         5. ใบครอบครองของเสียอันตรายเพื่อการขนส่ง (วอ.8)

หมายเหตุ   

         1.แนบแบบฟอร์มคำขอเลขประจำตัว 13 หลัก Download
         2. สำเนาทุกฉบับให้เจ้าของกิจการลงนามสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทด้วย
         3. กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท)
         4. กรณีขอเลขประจำตัว 13 หลัก (ใหม่) ส่งเอกสารที่

                                             สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
                                             กรมโรงงานอุตสาหกรรม
                                             75/6 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
                                             เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400