สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
 
 

 

 
         ผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความพร้อมของ ผู้รับบำบัดกำจัดรวมทั้งตัวแทนในการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วก่อนการตกลงทำสัญญาให้เป็นผู้รับดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้รับอนุญาตโดยเคร่งครัด ทุกประการด้วย มิฉะนั้น ผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจะต้องมีความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมาย ถึงขั้นสูงสุด
   
มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการกากของเสียสำหรับผู้ก่อกำเนิด(WG)
มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการกากของเสียสำหรับผู้รวบรวมขนส่ง(WT)
มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการกากของเสียสำหรับผู้รับดำเนินการบำบัดกำจัด(WP)
ระเบียบกระทรวงพาณิชยว่าด้วยการอนุญาตให้นำยางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการหล่อดอกแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2556
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556
ประกาศรายชื่อโรงงานทีได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี 2553-2555
มาตรการลดผลกระทบจากกากของเสียในภาวะน้ำท่วม
 
"คู่มือ 3Rs กับการจัดการของเสียภายในโรงงาน"
"คู่มือแนวทางและเกณฑ์คุณสมบัติของเสีย เพื่อการแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิงและอิฐประสาน"
"เอกสารรายละเอียดโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2553 และ ประจำปี 2554"
คู่มือแนวทางและหลักเกณฑ์คุณสมบัติของเสียที่เหมาะสมในการนำมาใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม
  เอกสารประกอบการฝึกอบรม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
  เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง การกำกับดูแลกากอุตสาหกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
  เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "การปรับตัวภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับตลาดสีเขียว" วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
  เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "การจัดการของเสียอันตรายในเตาปูนอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Waste Management Solution - the environmentally sound co-processing of hazardous wastes in cement kilns"
การอบรมผู้ควบคุมกากฯ
หัวข้อบรรยายการกระจายอำนาจให้ อสจ.
มอบหมายการรับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียน
กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน (กระบวนการรับแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า-ส่งออกวัตถุอันตราย(ของเสียเคมีวัตถุ))