โครงการปีที่ผ่านมา
   โครงการปีงบประมาณ 2558
    -  โครงการศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม
   โครงการปีงบประมาณ 2557
    -  โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย (3Rs)
    -  โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย
    -  โครงการบริหารจัดการการของเสียอันตราย (เตาเผา)
   โครงการปีงบประมาณ 2556
    -  โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย
    -  โครงการยกระดับผู้ประกอบการ