โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industry)
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม
โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการของเสียอุตสาหกรรม 
โครงการแลกเปลี่ยนของเสีย
โครงการที่ผ่านมา
โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรมและลดปริมาณกากที่ต้องฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ 2552