สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
 
 

 

 
           สำนักบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนและโครงการ ด้านการกำกับ ตรวจสอบและพิจารณาออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเฉพาะประเภทโรงงานลำดับที่ 101 ลำดับที่ 105 และลำดับที่ 106 และกรกำหนดนโยบายแผนงานหลักเกณฑ์ และมาตรฐานด้านพิจารณาอนุญาต การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบกิจการโรงงาน ในด้านการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด การศึกษาพัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริหารจัดการของเหลือใช้จากอุตสาหกรรม การปรับปรุงและฟื้นฟู สภาพพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนจากการประกอบกิจการโรงงาน การจัดตั้งและกำกับดูแลศูนย์ขนส่งและศูนย์ข้อมูล วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การกำหนดชนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย การกำหนดชนิดหรือประเภท ของเสียเคมีวัตถุ และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้วเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การตรวจสอบ ระบบใบกำกับการขนส่ง การแต่งตั้งตัวแทนให้เป็นผู้รวบรวม ผู้ขนส่ง ผู้จัดการ หรือผู้จัดหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การให้บริการคำปรึกษาด้านการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว การอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน การตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตครอบครองน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วและของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายว่าด้วย อันตรายและข้อตกลงระหว่างประเทศตามอนุสัญญาบราเซลและพิธีสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับของเสียเคมีวัตถุ การศึกษาเทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพดินที่ปนเปื้อน การกำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อดิน และน้ำใต้ดิน ตลอดจนการกำหนดมาตรฐานหลุมฝังกลมเพื่อป้องกันการปนเปื้อน การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี เตาเผาวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวกับการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
           นอกจากนั้นยังตรวจโรงงานเพื่อการจัดระดับและดำเนินการเพื่อยกมาตรฐานการประกอบกิจการ โรงงานภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลระหว่างภาคธุรกิจอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ศึกษา พัฒนาและสนับสนุนระบบลอจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชน ของภาคอุตสาหกรรม ประสานงานกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาระบบลอจิสติกส์ อุตสาหกรรม จัดทำข้อมูลระบบการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ กำกับดูแลและ พัฒนาเครือข่ายทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในการกำกับดูแลโรงงานรวมทั้งศึกษาและจัดทำรายงานข้อเสนอ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมในด้านกระบวนการผลิต กำลังการผลิต เทคโนโลยีการผลิต การดำเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟู และการจัดระเบียบพื้นที่ของผู้ประกอบการให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้ รวมทั้งตรวจสอบเพื่อป้องกันหรือระงับกรณี ร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญหรืออันตรายจากโรงงาน การตรวจสอบกรณีเกิดอุบัติภัยจากโรงงาน หรือสอบสวนปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นในงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 1 คน โดยแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 7 ส่วน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
                 2. ส่วนวิชาการและการกำกับข้อมูลกากอุตสาหกรรม
                 3. ส่วนอนุญาตการประกอบการ
                 4. ส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
                 5. ส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมภายในประเทศ
                 6. ส่วนกำกับและตรวจสอบโครงการ
                 7. ส่วนกำกับการประกอบการและการขนส่ง