สำนักบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม สํานักบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ กากอุตสาหกรรมที่เป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ของเสียอันตรายและของเสีย เคมีวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและตามข้อตกลงระหว่างประเทศตามอนุสัญญาบาเซลและพิธีสาร โดยรายละเอียดประกอบด้วย การจัดทําแผนแม่บท การกําหนดนโยบายและแผนงานหลักเกณฑ์รวมทั้งมาตรฐานการ จัดการกากอุตสาหกรรม การศึกษาและส่งเสริมด้านวิชาการ การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม การกํากับดูแล ข้อมูล การขนส่งและข้อมูลกากอุตสาหกรรม การอนุญาตและกํากับดูแลโรงงานผู้รับบําบัดกําจัดกากอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน การกํากับดูแลและการดําเนินการเกี่ยวกับ ศูนย์บริหารจัดการของเหลือใช้จาก อุตสาหกรรม การปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนจากการประกอบกิจการ การกําหนดชนิดกาก อุตสาหกรรมที่ เป็นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย การกําหนดชนิดหรือประเภทของเสียเคมีวัตถุและ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้วเพื่อการนําเข้าและส่งออก การตรวจสอบระบบใบกํากับการขนส่ง การแต่งตั้ง ตัวแทนให้เป็นผู้รวบรวม ผู้ขนส่ง ผู้จัดการหรือ ผู้จัดหากากอุตสาหกรรม การให้บริการคําปรึกษาด้านการบริหาร จัดการกากอุตสาหกรรม การตรวจสอบและพิจารณาการอนุญาตนําเข้าผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว การอนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน การตรวจสอบ พิจารณาอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย และการพิจารณาอนุญาตนําเข้า/ส่งออก ของเสียเคมีวัตถุ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายตามข้อ ตกลงระหว่างประเทศ การศึกษาเทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพดินที่ปนเปื้อน การกําหนดมาตรการและหลักเกณฑ์เพื่อลดผลกระทบต่อดินและน้ําใต้ดิน ตลอดจนการกําหนดมาตรฐาน หลุมฝังกลบเพื่อป้องกันการปนเปื้อน การศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีเตาเผากากอุตสาหกรรม และการทําหน้าที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ที่แต่งตั้งโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รวมท้ังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นในงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน 1 คน แบ่งหน่วยงาน ภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 6 ส่วน มีลักษณะงานในความรับผิดชอบ ดังนี้
 
   1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
   2. ส่วนวิชาการและการกำกับข้อมูลกากอุตสาหกรรม (ส่วน 1)
   3. ส่วนอนุญาตการประกอบการ (ส่วน 2)
   4. ส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (ส่วน 3)
   5. ส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมภายในประเทศ (ส่วน 4)
   6. ส่วนกำกับและตรวจสอบโครงการ (ส่วน 5)
   7. ส่วนกำกับการประกอบการและการขนส่ง (ส่วน 6)