:: นายสุทัศน์  สิงหเสนี 

     เนื่องจากเครื่องจักรที่ผู้ประกอบการมีการจดทะเบียนเครื่องจักรกับสำนักงาน
ทะเบียนเครื่องจักรกลาง มักใช้การจำนองหรือขายฝากกับสถาบันการเงินในขณะ
เดียวกันเครื่องจักรเหล่านั้นก็มีการใช้งานตลอดเวลา และเกิดความเสื่อมสภาพ
ส่งผลให้มูลค่าของเครื่องจักรมีราคาลดลงอย่างไรก็ตามถ้าเครื่องจักรได้รับการ
บำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสมย่อมทำให้เกิดการเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่กำหนดรวมทั้ง
ก่ิอให้เกิดความสูญเสียต่างๆตามมา ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าของเครื่องจักรสมรรถนะ ของเครื่องจักร ความพร้อมในการใช้งาน  ซึ่งทำให้อัตราของเสียสูงขึ้น ค่าใช้จ่าย
ด้าน พลังงานสูงขึ้น รวมทั้งอาจก่อให้อุบัติเหตุรุนแรงได้
     
  จากเหตุผลข้างต้น  ส่วนวิชาการ และ บริการเครื่องจักร จึงจัดทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี่ด้านการบำรุง
รักษาเครื่องจักรโดยใช้แนวคิดด้านการ บำรุงรักษาแบบพยากรณ์ตามสภาพ(Predictive  Maintenance)
ด้วยการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน(Vibration Analysis)
ให้กับผู้ประกอบการอุตสากรรมไปแล้วส่วนหนึ่งเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบ การ อุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพในการบำรุงรักษา
สภาพเครื่องจักร ส่งเสริมให้การมีความพร้อมในการปรับตัว สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ หรือสภาวะ
เศรษฐกิจยุคใหม่ได้ทันเวลาซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

   
::  การวัดและวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน 
  สามารถ พยากรณ์ ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย
แก่องค์กรกำหนดขอบเขตุการซ่อมบำรุงล่วง
หน้า ลดระยะเวลาเฉลี่ยก่อนที่จะถึงการซ่อม
(MTTR)ดังผลวิเคราะห์เครื่องจักรด้วยการตรวจ
วัดความ สั่ั่นสะเทือนที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
11 โครงการ
ของปี2550               

การบำรุงรักษาแบบทวีผล
(Toal Productive Maintenance)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์        จุฬาลงกรณ์ฯทำการถ่ายทอดเทคโน
 โลยี ด้านการบำรุง รักษาเครื่องจักร
 โดย ใช้แนวคิดด้าน การบำรุง
 รักษาทวีคูณ
 read more
  • TPM เส้นทางการเป็นผู้ผลิตระดับโลก
        โดย ผส. สุวิทย์ บุญยวานิชกุล  read more
        • การวางแผนทำให้เครื่องจักร และอุปกณ์
           ที่ใช้ในการผลิตทำงานเต็มประสิทะิภาพ

              โดย รศ. สมชาย พวงเพิกษา  read more
 

:: ภาพผู้เข้ารับการอบรมทางทฤษฎีที่ จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประมวลภาพรวมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษา
เครื่องจักรปี 2548-2549
      ภาพการอบรมทางทฤษฎี....... read more
      ภาพการการสัมมนาี....... read more

ภาพการอบรมการบำรุงรักษาเครื่องจักร
Predicative Maintenace ปี 2551
....... read more

 


   ปี 2550-2552   ผลงานที่ร่วมเข้าโครงการ  17 ราย ในโครงการการบำรุง รักษาแบบพยากรณ์ตามสภาพ
                              ด้วยการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน(Vibration Analysis)และการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีความร้อน

                  ... 1/2 /3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17
เริ่มนับ1 เมย.51 Visitor Counter by Digits     
         ::   รายงานผลงานฉบับสมบูรณ      โครงการ ถายทอดเทคโนโลยีด้าน
ี่      การบำรุงรักษาสภาพเครื่องจักร

ภาคอุตสาหกรรม
รายสาขาสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ ปี 2548
 read more

ภาคอุตสาหกรรม
รายสาขาสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ ปี 2549
 read more
 ::  ผลงานผู้เข้าร่วมโครงการ
      
                     ปี 2549

  บจก. เอส.ซี.เลเธอร
         บจก. สยามฮิตาชิเอลลิเวเตอร์ form_pc5/2 hitachi_49.pdf
         บจก. ซีแฟค form_pc5/2 hitachi_49.pdf 
         บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร form_pc5/2 hitachi_49.pdf
         บจก. เลิฟเบิร์ด form_pc5/2 hitachi_49.pdf
         บจก. ยูเนียนแฟรนด์การ์เม้นท์
         บจก. ไพโอเนียร์มอเตอร์
         บจก. บางกอกเมทอลเวอร์ค
         บมก. เซ็นเตอร์แพค 
       •   บจก. อาหารเบทเทอร์ 
       •   บมจ. ไทยรุ่งยูเนียนคาร์จ 
 
 
 

สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง  กรมโรงงาอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. E mail address:machine@diw.mail.go.th โทรศัพท์ 02-2024055-73โทรสาร 02-3543126