แนะนำการขอประเมินราคาเครื่องจักร

การขอประเมินราคาเครื่องจักร


** นอกเหนือจากการจดทะเบียนเครื่องจักร ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของสำนักงาน ทะเบียนเครื่องจักรกลางกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทางสำนักงานฯยังมีบริการ ประเมินราคาเครื่องจักรให้แก้ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมหรือผู้รับจำนอง ที่มีความประสงค์จะทราบราคาประเมินหรือราคากลางของเครื่องจักรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เอกสารประกอบคำขอประเมินราคาเครื่องจักร

1. คำขอประเมินราคาเครื่องจักร ( อ. 8/10 ) จำนวน 1 ฉบับ ดาวน์โหลดฟรี
2. รายการเครื่องจักรที่ขอประเมินราคา ( น. 1/4 )
3. หลักฐานแสดงราคาเครื่องจักร เช่นใบเสร็จรับเงินอินวอยซ์หรือหลักฐานอื่น ที่ระบุราคาเครื่องจักรที่ขอประเมิน
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ จากกระทรวงพานิชย์ออกให้ไม่เกิน 3เดือนนับถึงวันรับคำขอ(ใช้กรณีเจ้าของเป็นนิติบุคคล )
5. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ (ใช้กรณีตั้งตัวแทน)
7. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครื่องจักรจากเจ้าของเครื่องจักรและ/ หรือจากเจ้าของ โรงงาน(ใช้กรณีผู้ยื่นขอประเมินราคาไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องจักรหรือเจ้าของโรงงาน )

การตรวจรับเอกสารคำขอประเมินราคาเครื่องจักรในการตรวจรับคำขอเพื่อ ขอประเมินราคา
เครื่องจักรเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องจะตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. ผู้ยื่นคำขอ ต้องเป็น

1.1 เจ้าของเครื่องจักร หรือ
1.2 ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของเครื่องจักร เท่านั้น

2. การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐาน

2.1 คำขอประเมินเครื่องจักร (อ. 8 / 10)
2.1.1 ให้กรอกข้อความในช่องว่างของคำขอให้ครบถ้วน
2.1.2 การลงนามในคำขอโดยเจ้าของเครื่องจักรหรือผู้รับมอบอำนาจก็ได้
2.2 การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานอื่นนอกเหนือจากข้อ 2.1 ให้พิจารณา เช่นเดียวกับการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
2.3 การขูด ลบ ขีด ฆ่า หรือแก้ไขข้อความต่างๆ ในคำขอต้องลงนามกำกับการแก้ไข ดังกล่าวทุกแห่งโดยเจ้าของเครื่องจักรหรือผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หมายรวมถึงการขูด ลบ ขีดฆ่าหรือแก้ไขข้อความต่างๆในเอกสาร หลักฐานประกอบคำขออื่นๆด้วย
2.4 เอกสารหลักฐานอื่นทั้งหมดที่คัดเป็นสำเนาต้องลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง สำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเครื่องจักรหรือผู้รับมอบอำนาจด้วยทุกหน้า


3. การชำระค่าธรรมเนียม
ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประเมินราคาเครื่องจักร


+++วิธีประเมินราคาเครื่องจักรของสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง+++


สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 75/6 ถนนพระราม 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0  2202 4055 - 73  Call Center : 0 2202 4068  โทรสาร : 0 2354 3126