ภารกิจ
นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย
 ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร
2. พัฒนารายละเอียดประเภทเครื่องจักรเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสำรวจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับเครื่องจักร
3. ให้บริการประเมิณราคาเครื่องจักรที่จดทะเบียนและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมทั้งข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับเครื่องจักร
4. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องจักร
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน ในการดำเนินงานของนายทะเบียนเครื่องจักรประจำจังหวัด
และที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบและการแบ่งหน่วยงานภายใน
    ฝ่ายบริหารทั่วไป ......กลุ่มจดทะเบียนและนิติกรรมเครื่องจักร 1-4 .......กลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศการเครื่องจักร...... กลุ่มวิชาการและอำนวยการเครื่องจักร
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

     

นายวิจิตร ทองสำริด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โทร 02 202 4058
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
2. จัดทำแผนงาน งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านบุคลากร จัดประชุม รวบรวมปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3. จัดเก็บเอกสารสิทธิ์ รวบรวมและจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (ร.2/1) ทั่วประเทศ
4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ควบคุม ตรวจสอบ กลั่นกรอง บริหารการจัดการระบบงานการรับและตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของคำขอต่างๆ การบันทึกการยึดอายัดเกี่ยวกับเครื่องจักร การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักร การเก็บค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร การจัดการด้านพยานเอกสารตามหมายเรียก พยานเอกสารจากศาล และการให้ความร่วมมือ
กับกรมบังคับคดีเพื่อการบังคับคดี
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์  022024056 - 59
กลุ่มจดทะเบียนและนิติกรรมเครื่องจักร 1

นายธนะกูล  แสงสว่าง     ผู้อำนวยการกลุ่มจดทะเบียนและนิติกรรมเครื่องจักร 1    โทรศัพท์  0 2202 4063
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. งานจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ขอแผ่นป้ายเครื่องจักร ออกใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร ย้ายเครื่องจักรออกนอกสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเครื่องจักร
และแบ่งแยกรายการเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว
2. การตรวจสอบเครื่องจักรและตรวจสอบติดตามเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว การตรวจสอบงานที่มาจากสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรประจำจังหวัด
3. งานด้านนิติกรรม จดทะเบียนจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร ไถ่ถอนการจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร โอนสิทธิ์
การรับจำนองเครื่องจักร เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ และยกเลิกการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
4. ประเมินราคาเครื่องจักร
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

       
วิศวกร
ประจำกลุ่ม ฯ  1
โทรศัพท์  0 2202 4069 -71
     
     
กลุ่มจดทะเบียนและนิติกรรมเครื่องจักร 2

นางอลิสรา รังษีภโนดร     ผู้อำนวยการกลุ่มจดทะเบียนและนิติกรรมเครื่องจักร 2    โทรศัพท์  0 2202 4066
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. งานจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ขอแผ่นป้ายเครื่องจักร ออกใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร ย้ายเครื่องจักรออกนอกสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเครื่องจักร
และแบ่งแยกรายการเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว
2. การตรวจสอบเครื่องจักรและตรวจสอบติดตามเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว การตรวจสอบงานที่มาจากสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรประจำจังหวัด
3. งานด้านนิติกรรม จดทะเบียนจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร ไถ่ถอนการจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร โอนสิทธิ์
การรับจำนองเครื่องจักร เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ และยกเลิกการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
4. ประเมินราคาเครื่องจักร
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกร
ประจำกลุ่ม ฯ 2
โทรศัพท์  0 2202 4069 - 70
 
 
กลุ่มจดทะเบียนและนิติกรรมเครื่องจักร 3

- ว่าง -   ผู้อำนวยการกลุ่มจดทะเบียนและนิติกรรมเครื่องจักร 3     โทรศัพท์  0 2202 4060

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. งานจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ขอแผ่นป้ายเครื่องจักร ออกใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร ย้ายเครื่องจักรออกนอกสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเครื่องจักร และแบ่งแยกรายการเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว
2. การตรวจสอบเครื่องจักรและตรวจสอบติดตามเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว การตรวจสอบงานที่มาจากสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรประจำจังหวัด
3. งานด้านนิติกรรม จดทะเบียนจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร ไถ่ถอนการจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร โอนสิทธิ์
การรับจำนองเครื่องจักร เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ และยกเลิกการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
4. ประเมินราคาเครื่องจักร
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

     
วิศวกรและเจ้าพนักงานตรวจโรงงาน
ประจำกลุ่ม ฯ  3
โทรศัพท์  0 2202 4071 และ 73
กลุ่มจดทะเบียนและนิติกรรมเครื่องจักร 4
นายนภัทร เตชะสิรภัทร      ผู้อำนวยการกลุ่มจดทะเบียนและนิติกรรมเครื่องจักร 4     โทรศัพท์  0 2202 4065
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. งานจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ขอแผ่นป้ายเครื่องจักร ออกใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร ย้ายเครื่องจักรออกนอกสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเครื่องจักร และแบ่งแยกรายการเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว
2. การตรวจสอบเครื่องจักรและตรวจสอบติดตามเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว การตรวจสอบงานที่มาจากสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรประจำจังหวัด
3. งานด้านนิติกรรม จดทะเบียนจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร ไถ่ถอนการจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร โอนสิทธิ์
การรับจำนองเครื่องจักร เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ และยกเลิกการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
4. ประเมินราคาเครื่องจักร
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
วิศวกร
ประจำกลุ่มฯ  4
โทรศัพท์  0 2202 4071 และ 79
 
 
กลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศเครื่องจักร

นายณรงค์ บัวบาน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศเครื่องจักร  โทรศัพท์  0 2202 4064
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ควบคุม กำกับดูแล และพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านการจดทะเบียนเครื่องจักรและนิติกรรมเครื่องจักร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน ระบบ
รับเรื่องราวร้องเรียนการกระทำความผิดหรือบกพร่องของผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน ระบบการประกาศรายชื่อผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนที่ได้รับใบอนุญาต ระบบจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเครื่องจักรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำมาตรฐานด้านการตรวจสอบเครื่องจักร
2. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลด้านเครื่องจักรแก่สาธารณชน การศึกษา รวบรวมข้อมูลด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องจักร และการเผยแพร่ข้อมูล
3. การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรม การจัดทำฐานข้อมูลการ
ซื้อขายเครื่องจักร ราคาเครื่องจักร การจัดทำฐานข้อมูลและโปรแกรมด้านการบำรุงรักษาสภาพเครื่องจักรแต่ละประเภทอุตสาหกรรม
การประชาสัมพันธ์
4. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 
 
วิศวกร
ประจำกลุ่มบริหารฯ 
โทรศัพท์  0 2202 4069 - 71
กลุ่มวิชาการและอำนวยการเครื่องจักร

นายชรินทร์ รูปเทวินทร์   ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและอำนวยการเครื่องจักร โทรศัพท์ 0 2202 4062
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ปรับปรุง พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับเครื่องจักร จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย การประชาสัมพันธ์งานด้านทะเบียนเครื่องจักร จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
2. กำกับดูแลผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน จัดทำหลักสูตรอบรม พัฒนาหลักสูตรจัดการฝึกอบรม
จัดทำฐานข้อมูลและขอรับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน การกำกับตรวจสอบ ติดตามผล การเลื่อนระดับผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน การดำเนินงานของผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด
3. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินราคาเครื่องจักรให้เหมาะสมและทันสมัย มีความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การบริหารจัดการงานโครงการต่างๆ
4. ส่งเสริม ถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยีการบำรุงรักษาสภาพเครื่องจักร โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผล
(TPM: Total Productive Maintenance) ส่งเสริมอุตสาหกรรม การปรับปรุงและทดแทนเครื่องจักร (Retrofit) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดการสูญเสียต่างๆ การประหยัดพลังงาน ลดการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรให้สูงขึ้น ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
5. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานจดทะเบียน รวมถึงการออกหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเครื่องจักร การศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบจดทะเบียนเครื่องจักรทางออนไลน์ จัดทำและพัฒนาข้อมูลเครื่องจักร ตลอดจนสนับสนุน
และให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 
    วิศวกรประจำกลุ่มวิชาการฯ
โทรศัพท์  022024071 - 73

สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 75/6 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0  2202 405
6 - 71  Call Center : 0 2202 4068  โทรสาร : 0 2354 3126
E-mail Address : machine@diw.mail.go.th