แนะนำการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร


       หลักการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร


   เจ้าของเครื่องจักรเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
   เจ้าของเครื่องจักรผู้ใด ประสงค์จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ห้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ต่อนายทะเบียน สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
หรือสำนักงานทะเบียนเครื่องจักร
ระจำจังหวัด  ที่เครื่องจักรนั้นตั้งอยู่

เอกสาร หลักฐานต่างๆ  วิธีจการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
1
การแปลงเครื่องจักรเป็นทุนคืออะไร.....! ชุด1 ชุด 2 ppt.เมื่อ4สค.52
2
เครื่องจักรที่จดทะเบียนได้
3
สรุปขั้นตอนการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร  
4
หลักเกณฑ์การจดทะเบียนเครื่องจักรให้กับบริษัทต่างด้าว
5
เอกสารหลักฐานประกอบคำขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
6
การพิจารณาเอกสารการได้มาของเครื่องจักร และการกรอกคำขอ อ.1/1 
7
การตรวจรับเอกสารคำขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
8
ระยะเวลาที่ใช้การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
9
อัตราค่าธรรมเนียม
เริ่มนับ 23 เมย.51

สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 75/6 ถนนพระราม 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0  2202 4055 - 73  Call Center : 0 2202 4068  โทรสาร : 0 2354 3126
E-mail Address : machine@diw.mail.go.th