แนะนำการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

  ระยะเวลาที่ใช้ในการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 75/6 ถนนพระราม 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0  2202 4055 - 73  Call Center : 0 2202 4068  โทรสาร : 0 2354 3126
E-mail Address : machine@diw.mail.go.th