• โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
  • ต่อ
  • การแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) และร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
    เรื่อง มิให้ใช้บังคับการตั้งโรงงานจำพวกที่ ๓ (โรงไฟฟ้าพลังลม พลังน้ำท้ายเขื่อน พลัง
    น้ำแบบสูบกลับ และพลังงานน้ำอื่นที่มีขนาดไม่เกิน ๑๐ เมกะวัตต์)  ในบริเวณแหล่ง
    อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่
        ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) และร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มิให้ใช้บังคับการตั้งโรงงานจำพวกที่ ๓ (โรงไฟฟ้าพลังลม พลังน้ำท้ายเขื่อน พลังน้ำแบบสูบกลับ และพลังงานน้ำอื่นที่มีขนาดไม่เกิน ๑๐ เมกะวัตต์) ในบริเวณแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ บี
        ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสภาพความเป็นจริงมากที่สุด กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
        ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 2 เมษายน 2555 ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
       1. จดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่ “คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซอง “แสดงความคิดเห็นต่อโครงการรับฟังความคิดเห็นของระชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)”
       2. แจ้งลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่โดยตรง โทรศัพท์ 02-202-4025, 02-202-4143 โทรสาร 02-354-3114
       3. อีเมล์ ที่ public@diw.mail.go.th
        เพื่อที่ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ท่านได้พิจารณาก่อนล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สะดวกในการลงทะเบียนล่วงหน้า ท่านยังสามารถลงทะเบียนหน้างานในวันจัดประชุมได้อีกเช่นกัน
      
       1. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) และร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มิให้ใช้บังคับการตั้งโรงงานจำพวกที่ ๓ (โรงไฟฟ้าพลังลม พลังน้ำท้ายเขื่อน พลังน้ำแบบสูบกลับ และพลังงานน้ำอื่นที่มีขนาดไม่เกิน ๑๐ เมกะวัตต์) ในบริเวณแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ บี
       2. เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้จากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย มาพิจารณาร่วมกับความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชาการและสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุด
       3. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและป้องกันผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อ ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการอุตสาหกรรม
       4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อภารกิจ บทบาทและหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อชุมชนเพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถพัฒนาควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนต่อไป