สสส.

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

Bureau of Public Participatory Promotion

 

 

Pchangeme
 
นายเดชา พิมพิสุทธิ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

 

 

 

 

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2556 ระดับดี
มอบให้แก่
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

 


  ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม

 


           
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ครั้ง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ !


คู่มือความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปี พ.ศ. 2558
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เกิดขึ้นจากความพยายามในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ก้าวเข้าสู่
สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)

 

ตัวชี้วัดการรับเรื่องร้องเรียน
แผนดำเนินการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส ของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

สรุปประเด็นการสานเสวนาปราจีนบุรี
การสานเสวนา (Dialogue) การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับประชาชน

 

สรุปประเด็นการประชาเสวนาจังหวัดระยอง
การประชาเสวนา (Citizen Dialogue) หาทางออกการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับประชาชน

 

รับสมัครคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา 67 วรรคสอง ต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย
 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ (เพิ่มเติม)

 

สรุปการรับฟังความคิดเห็น
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) และร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมิให้ใช้บังคับการตั้ง
โรงงานจำพวกที่ 3 (โรงไฟฟ้าพลังลม พลังน้ำท้ายเขื่อน พลังน้ำแบบสูบกลับ และพลังงานน้ำอื่นที่มีขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์)
 

หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ  


บทความ/เอกสารวิชาการเผยแพร่
การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน
  • Featured Product
    ประชุม
  • Featured Product
    พิธีลงนาม
  • Featured Product
    สัมมนา

 

Read More<< รายงานการตรวจสอบโรงงานปี 2554 >>
 


 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 4143 โทรสาร 0 2354 3114 Contact : public@diw.mail.go.th