สสส.

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

Bureau of Public Participatory Promotion

 

 

Pchangeme

 

 


 

 

 

Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
:

- จัดงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและพิธีมอบรางวัล CSR-DIW 2014 ในโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 21 ตุลาคม 2557

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ให้กับเครือข่ายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมคามิโอแกรนด์
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วันที่ 22-24 กันยายน 2557

- โครงการสานเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) "การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับประชาชน
กรณี ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม" ในพื้นที่ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วันที่ 11 กันยายน 2557

- โครงการสานเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) "การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับประชาชน
กรณี ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วันที่ 10 กันยายน 2557

- โครงการสานเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) "การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับประชาชน
กรณี ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม" ในพื้นที่ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วันที่ 9 กันยายน 2557

- นำคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการเขตประกอบการไออาร์พีซีส่วนขยาย ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง วันที่ 20-21 สิงหาคม 2557

- จัดการประชุมคณะทำงานไตรภาคีเพื่อบริหารจัดการน้ำเสีย และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนแนวคลองพระปรง ครั้งที่ 8-2/2557
วันที่ 20 สิงกันยายน 2557

- รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินในประเทศไทย ณ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม วันที่ 8 สิงหาคม 2557

- บรรยายพิเศษโครงการบริหารจัดการวางระบบ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557

- เปิดตัวโครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ในการจัดตั้งเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Eco Forum) เพื่อนำเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช
จังหวัดระยอง วันที่ 30 กรกฎาคม 2557

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Eco Forum) เพื่อนำเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช
จังหวัดสระบุรี วันที่ 29 กรกฎาคม 2557

- จัดการประชุมคณะทำงานไตรภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาด้านมลพิษและสารปรอท บริเวณสวนอุตสาหกรรม 304 ครั้งที่ 4-1/2557
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557

- จัดประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง
ชุดที่ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557

- จัดประชุมคณะทำงานไตรภาคีเพื่อบริหารจัดการน้ำเสียและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนแนวคลองพระปรง ครั้งที่ 7-1/2557
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557

- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ (Eco Industrial Complex)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557

- จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557

- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ให้กับเครือข่ายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5 (พื้นที่จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี
และสระแก้ว) เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2557

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Eco Forum) เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ (Eco Industrial Complex)
ในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2557

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Eco Forum) เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ (Eco Industrial Complex)
ในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2557

- จัดการประชุมนำเสนอแผนและวิธีการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น (Eco Forum) ประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดสระบุรี วันที่ 6 มกราคม 2557

- จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2556

- จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ู้ให้กับเครือข่ายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4
(พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น บุรีรัมย์ และชัยภูมิ เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2556

- จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2556

- จัดประชุมคณะทำงานไตรภาคีเพื่อบริหารจัดการน้ำเสีย และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนแนวคลองพระปรง ครั้งที่ 6-5/2556
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556

- โครงการ "กระทรวงอุตสาหกรรมนำความรู้สู่ชุมชน และผู้ประกอบการ" ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

- กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำทีมจิตอาสา ลงพื้นที่จังหวัดระยองพัฒนาโรงเรียน
บ้านหนองจอก ตามโครงการ "กระทรวงอุตสาหกรรมนำความรู้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการ" เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

- จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เชิงพื้นที่ (Eco Industrial Complex) สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

- จัดการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูคลองชลองแวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

- นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ สวนอุตสาหกรรม 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค อำเภอศรีมหาโพธิ และตรวจบ่อบำบัดน้ำเสียในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี และมาตรการ
ป้องกันน้ำท่วม พร้อมมอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังดาล จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556

- จัดการประชุมคณะทำงานไตรภาคี เพื่อแก้ไขปัญหาด้านมลพิษและสารปรอท บริเวณสวนอุตสาหกรรม 304 ครั้งที่ 3/2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556

- จัดประชาเสวนาหาทางออกการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับประชาชน ณ พื้นที่สวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556

- จัดพิธีมอบรางวัลแก่โรงงานอุตสาหกรรม ในโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม
(Flagship Project) ณ ห้องประชุม แกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556

- นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม
ของบริษัท เซาท์แลนด์ รีซอร์ซ จำกัด จังหวัดระยอง วันที่ 6 กันยายน 2556

- คณะทำงานไตรภาคีเพื่อบริหารจัดการน้ำเสียและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนแนวคลองพระปรง เยี่ยมชม
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วันที่ 29 สิงหาคม 2556

- กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ SCG PAPER ครั้งที่ 1 ปี 2556 ณ บริเวณลำห้วยไทรทอง วนพุทธอุทยานเขาอีโต้ ต.บ้านพระ
อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556

- นายเสรี อติภัทธะ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะเจ้าหน้าที่รับหนังสือร้องเรียนการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จากกลุ่มสตรีกาญจนบุรีและกลุ่มอนุรักษ์กาญจน์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556

- ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติคลองพระปรง อ.กบินทร์บุรี และคลองชลองแวง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556

- ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบการปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ำสาธารณะ ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556

- จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อจัดการความขัดแย้ง รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556

- กิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์ (Open House) ของคณะทำงานไตรภาคี เพื่อบริหารจัดการน้ำเสียและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน
แนวคลองพระปรง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

- นายเสรี อติภัทธะ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมนายปรีชา รุ่งรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการ พิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

- นายปรีชา รุ่งรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของประชาชน และคณะเจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

- จัดประชุมคณะทำงานไตรภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาด้านมลพิษและสารปรอท ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556

- จัดการประชุมคณะทำงานไตรภาคี เพื่อบริหารจัดการน้ำเสียและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนแนวคลองพระปรง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556

- รับหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากประชาชน ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556

- นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารจัดการ
โรงงานอุตสาหกรรม ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556

- นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารจัดการ
โรงงานอุตสาหกรรม ของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556

- ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบปลาเลี้ยงในกระชังตาย ณ หมู่ 6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556

- ลงพื้นที่ตรวจเรื่องร้องเรียนบริษัท เอช ที อาร์ อัลไลแอนซ์ จำกัด ว่าสร้างผลกระทบต่อชุมชนในเขตบางนา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556

- ลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556

- ตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556

- นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบเพลิงไหม้โกดังน้ำมัน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดนิทรรศการในงาน "วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2556" ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556

 


 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 4143 โทรสาร 0 2354 3114 Contact : public@diw.mail.go.th