SEARCH   search by : Research Google


  :: แบบฟอร์ม

1. แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
2. แบบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ คุณภาพอากาศ
3. แบบบันทึกการจัดการข้อร้องเรียน
4. แบบแสดงความคิดเห็นการบริการสำหรับผู้ใช้บริการ

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานส่วนกลาง
             โทร. 0 2202 4146-7 โทรสาร 0 2354 3415สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ชั้น 4 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 202 4146-7 , 02 2024002 โทรสาร. 02 354 3415