รายละเอียดโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ ประชาสัมพันธ์โครงการ รายชื่อห้องปฏิบัติการ ร่วมแสดงความคิดเห็น ติดต่อสอบถาม
 
รายละเอียดโครงการ >หลักการและเหตุผล
 
เมนู
 
  หลักการและเหตุผล
  วัตถุประสงค์
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  ขอบเขตการดำเนินงาน
  ระยะเวลาการดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน
 
 
หลักการและเหตุผล
 
  ในระยะเวลาที่ผ่านมา นโยบายภาครัฐได้ให้ความสำคัญมุ่งพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันการค้าทั้งในด้านของคุณภาพผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิต รวมถึงการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพโดยแนวทางหนึ่งคือการส่งเสริมให้มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของสำหรับ
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบสิ่งแวดล้อมในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมมศักยภาพด้านการวิเคราะห์ทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ปัจจุบันมีโรงงานและบริษัทที่ปรึกษาได้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหลายแห่งยังขาดการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการที่ควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ เพราะ
มีปัญหาอุปสรรค์มากมาย ทั้งในเรื่องขาดความรู้ ขาดความพร้อมของบุคลากร และปัจจัยเงินลงทุน
 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะหที่ดีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำโครงการยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชนสำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ กรอ.มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
มากขึ้น
 
 
สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ชั้น 4 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่6 ราขเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-202-4172 โทรสาร 02-3543208
Powered By Enter Dot Com