SEARCH   search by : Research Google
:: สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ::
สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ทดสอบ รวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลมลพิษอุตสาหกรรม
Click here to all..
นางสาวพะเยาว์ คำมุข


โทร. 02 202 4203
โทรสาร. 02 354 3208
Mail:payouw.k@diw.mail.go.thYOU ARE VISITOR NO.67951
สื่อสร้างสรรค์ปฏิบัติการวิเคราะห์ค่า BOD
"Download แบบฟอร์มเอกสารศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานส่วนกลาง"

คู่มือการเก็บตัวอย่าง (น้ำ อากาศ ดิน กากอุตสาหกรรม)


สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ชั้น 4 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 202 4146-7 , 02 2024002 โทรสาร. 02 354 3415